Hybrid Car – More Fun with Less Gas

KADER

register ::  Login Password  :: Lost Password?
Posted by faruk.nur on July 31, 2006, 11:00 am
 
Kader;

soru:madem,herey bir kader defterinde yazl ve herey ona gre
oluyor.o halde insanlar niin cehenneme gidiyor?
cevap:evet herey bir kader defterinde yazl ve herey ona gre
oluyor.ama,defterde yazl olduu iin o ey olmuyor.

mesela;meteroloji uzman,uydudan gelen fotoraflara bakarak gelecei
grebilmektedir.bir insan ne kadar yksee karsa hem gr=

alan geniler hemde gelecei grebilir. uzman, uydudan gryor
ki,Trkiye"nin batsndan yamur bulutlar geliyor.bulutlarn
hzn ve ynn hesaplyarak,hemen defterine unlar
yazyor,"yarn trkiye bulutlu ve yal
olacak".bulutlarn gelmesine bir gn var.bir gn sonra trkiye
bulutlu ve yal olsa;acaba meteroloji uzman bir gn nced=
en
deftere,bu olay yazd iinmi olaylar oluyor?yoksa uzman
olaylar uydudan nceden grddemi yazd.

doru cevap;grdde yazd.yazd iin olaylar olmamakta,fa=
kat
olayn yle olacan nceden grp yazmtr.

Mesela;akl banda bir kiiyi, siz srtnza alsanz,nereye
gitmek istersen seni oraya gtreceim deseniz,diyelim ki iki yol
var biri,tehlikeli yol, teki tehlikesiz yol.siz batan o kiiye
uyarda bulunarak her iki yolun durumunu anlatsanz buna ramen,o
kii beni tehlikeli yoldan gtr dese,o tehlikeli yolda bana bir
kaza gelse ,size diyebilirmi ki,bak senin yznden bama bu kaza
geldi diyemez.nk kendi iradesiyle tehlikeli yolu
semitir.gtren deil,isteyen suludur.G ve kuvvet yaln=
z
Allah"tandr.bunu felli hastalar daha iyi bilir.Gtren
Allah"tr, fakat tehlikeli yolda gitmek isteyen,insan suludur. Hem
insan babo braklm da deildir. Cz-i iradesinden b=
aka
kendisine ait  gnahlar ve borlar vardr.sevaptaki hissesi ise
pek azdr.Kimin ve neyin sayesinde  sevap ilemitir dnmesi
gerekir.
Allah;
birzaman gayet zengin bir ressam,sergi amak istemi,fakat sahnenin
gerisinde durmu kendisini konuklara gstermemi.konuklara
hertrl ikram yapm.sergiyi gezen misafirler,harika resimlere
bakmlar,ne kadar gzel resimler diyerek aralarnda konuurlarken
birisi, ressam gremedii iin, acaba bu resimler nasl olmut=
ur
diye bir soru ortaya atm.bir ksm insanlar,bu resimler kendi
kendine olmutur demiler.bir ksm insanlar resimleri tabiiyyat
kanunlarnn yaptn iddia etmiler.bir ksm insanlar =
ise
resimleri,resmi meydana getiren,boya,fra, tablo birlikte bu resmi
kafa kafaya vermiler  meydana getirmitir demiler.bir ksm
insanlar ise,harika resimleri ancak bir ressam tarafndan
yaplabileceini syleyerek,kendilerine ikramda bulunan ressam
ieriden,alklar ile davet edip,kendisiyle tanm ve
teekkr etmiler.ite biz o ressama Allah diyoruz.ressamdan
fark, gerek ve canl resimler yaratmasdr.

Resim,ressamn bir parcas olmad gibi; ressam da, resmin bir
paras deildir.

Soru:Peki,Allah" kim yaratmtr?sorusu(eytann insanlar
kandrmak iin sorduu sorudur) genellikle insanlarn kafasnn
karmasna yol am,bu soruda taklp kalmlardr.
nsanlarn bu sorunun cevabn bulmaya almas,nafiledir.

Mesela; diyelimki bir saraya girmek iin yz kap var,ama bir kap
kapal ve sarayn sahibi ancak o kapy aabilir ve anahtarda
sadece ondadr.Dardan saraya girmeye alan biri,ak
doksandokuz kapnn herhangi birinden ieri girebilir.Fakat kapal
kapnn nnde durup o kapy aamaynca,bu saraya girilemez
diyemez,nk dier doksandokuz kap aktr.Aynen
ylede,Allah" kim yaratmtr, sorusu farzedelim ki kapal bir
kapdr.O kapnn anahtar sadece Allah"tadr.Allah"a inanmak
iin doksandokuz kap aktr.Ama inat edip,kapal kapnn
nnde durmak ve saray sahibini inkar etmek ve ak kapdan saraya
girmemek akl kar deildir.

Peki Allah yoksa,bu kainat kim yaratmtr? bu kainat nasl
olmutur?yani yukardaki harika resimler nasl olmutur? sorusunun
cevabn inat edenlerin vermesi gerekir.

lmin kaps Hz.Ali yle der,"Varsayalm ki inanmayan inat
edenlerin dedii gibi Allah,ahiret,cennet,hesap kitap, vs.yok.Ne
inanana bir ey olur,nede inanmamakta inat edene.Ama ya
varsa,"inanana yine bir ey olmaz ama inanmamakta inat eden; iini
ansa brakm olur ki buda akl kar deildir.

Tevekkl ve dua;

bir ifi,evvela(nart);rn almak iin,1-topran na=
dasa
koyacak,2-topran srecek,tohumu dikecek,3-sulayacak.vb.fiili dua
edecek.

Sonra; Allah"a ,rn vermesi iin kavli(szl) dua
edecek.nk bir afet gelir rn alp
gtrebilir.Mesela;ekirge ve sel afeti gibi.artlardan birinin
eksik olmas,neticeye engeldir.
Dua eden kii iin o istedii, kendisi hakknda hayrl olup
olmadn dua eden bilemez.O halde duam niye,niin kabl
edilmedi diye,zlmemelidir.

Mesela;Bir anne ve baba hibir zaman ocuunun ktln
istemedii iin ,terbiyeye muhta ocuunun her istediini de
yapmaz .Bu imtihan dnyasnda,snrl ve kaytl olduumuz
iin her istediimizi elde edemeyiz,her istediimizi
yapamayz.Fakat her istediimizi elde edecek ve her istediimizi
yapabileceimiz bir yer vardr ki o yere cennet derler.
Her eye muhta olan kiinin , Samed olan Allah"n  kapsn
almas doru  bir eydir.Yanl olan, hereye muhta bir
kiinin, kendisini hibireye muhta olmadn zannetmesi =
ve
dua etmemesidir.

eytan,

eytan"n asl cin olup ateten yaratlmtr.nsann
apak,bir dmandr.Mahlukat,Allah"a dman etmek i=
in
frsat kollar. Bu hayat insanlar iin cehenneme evirmeye
alr. nsan,  eytan"dan herbakmdan stndr.Fakat
eytan"da hafife almamak gerekir.nk Hz.Adem babamz ile
Hz.Havva annemizin cennetten kmasna vesile olmutur.Biz
eytann inadna,bu dnyay cennete evirmek iin
almalyz.
Sakn sizi eytan,  Allah afedicidir diye yanltmasn.nk,
 Allah af edicidir ama, kul hakk haritir.

eytan,Allah" inkar etmemektedir ama,O"na dman olduu,iman
etmedii iin ezeli ve ebedi olarak cehennemden kamayacaktr.
nkar etmemek ayrdr,iman etmek ayrdr,hi inanmamak ise,hi=
mi
hi akl kar deildir.nsanlar korku ile mit arasnda olmal=
.
Acaba cennetlikmiyim, yoksa cehennemlikmiyim        sorusunu  merak
etmek yerine, en kt ihtimali gz nne alarak, tedbirimizi
almak; daha akllca bir i olsa gerektir.Allah'tan ancak O"na
iman etmeyenler,midini keser. Son nefese kadar,kimin ne
olaca,(eytan hari)bizce mechuldur.Cennet ucuz olmad gi=
bi,
 cehennem dahi lzmsuz deildir.

Din,

Her semavi hak dinler,medeniyetin ve insann maddeten ve manen
ykselmesini,daha iyiye ve ileri gitmesini savunur. slam;bir lokma
bir hrka felsefesine  kardr.Yarn lecekmi gibi, ahirete,
hi lmeyecekmi   gibi dnyaya tevik eder,ki gn ayn=
 olan
ziyandadr,komusu a iken, tok yatan bizden deildir, haksz yere
bir insan ldren,tm insanl ldrm gibidir,
dncesini  savunur.Tek ilah vardr. O ilahn ad Allah"dr.
Zerrece Allah"a iman olan ve O"na dman olmayan herkez,
hesaptan sonra cennete girecektir. slam; Peygamberi
Hz.Muhammed"tir,Kitab Kuran- Kerim"dir. Bir Mslman,hem
ncile,hem Hz.sa"ya, hem,Tevrata, hem Hz.Musa"ya yani tm
semavi kitap ve peygamberlere zaten inand iin din
deitirmesi, himi hi akl kar deildir.
Namaz,

Dininin direidir.Bir insan,Allah"n benim namazma ihtiyac
yoktur,demesi,hasta birinsinin,doktara "ey doktor senin ilaca ne
ihtiyacn var demesine benzer ki,Allah"n bizim namazmza
elbetteki ihtiyac yoktur,bizim namaza ihtiyacmz vardr.Bedenin
havaya ve suya ihtiyac olduu gibi, ruhunda manevi gdaya ihtiyac
vardr ki o gdalardan biriside "Hu" kelimesidir.nsanlar her
nefes verite bilmeden,gayri ihtiyari "hu" derler.Hu ,Allah
demektir.Aslnda her ey Allah" anmaktadr.nsann bu dnyaya
gnderilmesinin sebebi ve hikmeti ,Allah" tanmak ,O"na  dua ve
ibadet etmektir.

Hayat,

Helal ekilde;
alnz,kazannz,yiyiniz,datnz,paylan=
z,ama
israf etmeyiniz.Kara gnler, yallnz ve ahiret
iinde,azk ayrnz. limin ,maln ve kuvvetin nemini fark
ediniz.Bunlar insanln hayr iin ve helal bir ekilde
kullannz.

eytann,dnyay fesada veren ve insanlar iin dnyay
ehenneme eviren,sen al ben yiyeyim ve ben tok olaym
bakas alktan lsn bana ne dncesini ,ortadan kald=
rmak
ve sosyal dengeleri kurmak iin almak insanla yaplacak =
en
byk hayrlardan biri olsa gerektir.

lim,

Bir zaman iki ayna var imi,her iki aynada yzlerini gkteki
gnee evirmi,aynalarda akseden,tecelli eden gnei ,
insanlarn yzlerine her iki ayna da evirdiinde, insanlarn
gzlerini kamatrmlar. Aynalardan biri gururlanarak ben
insanlarn gzlerini kamatrdm diye gururlanm ve kendisin=
de
bir eyler olduunu tevehhm, zan etmi.Dier ayna ise mtevaz=

birekilde,aslnda kendisinde bizatihi bir ey
olmadn,gkteki gne olmasa hibireye yaramad=
n,
nceki aynaya sylemi. te gururlu ayna, sihir ve by gibi
zararl ilimler ile ilgilenip insanlar kendisinin etkilediini
zanneden eytan gibidir.Ama mtevaz ayna ise mcize ve kerametin
asl sahibinin kendisi olmadn bilen ve faydal ilimler ile
ilgilenen bilge kiidir.Gbta edilecek kii gkteki gnein =
s
ve na mazhar olan kendisini gne zannetmeyen ama gne=
i
gsteren, kiidir.Bu aynalarn en gzelleri peygamberlere aittir.en
ktleri ise eytan ve eytan gibilere aittir. eytan ve eytan
gibi kt kiilerin errinden Allah"a snmak
gerektir.nk insanlar ve insanl tesirleri altna
alabilmekte ve aldatabilmektedirler.Her insan kabiliyeti nispetinde
gnee mahzar olabilir ve olmaldrda.    Asl olan aynay
insanln hayrna kullanmak ve ayna olduunu hibirzaman
unutmamaktr.Aynadan kast insan, gneten kast ise,Allah'tr.

Gne bize k ve ss ile ok yakndr,biz ise g=
nee
ok uzaz.Ama ayna vastasyla,bir nebze gnein zellikle=
rini
anlayabiliriz. Veya uzay mekii ile gnein hakiki nuruna ve
ssna yaklaabiliriz onu yakndan inceleyebiliriz ki,bunu mirac
hadisesinde  Hz.Muhammed bizzat refref'e binerek ok ksa bir zaman
zarfnda yapmtr.   Cenneti,cehennemi ve kainatn
yaratcsn grm,gidipte grenmi var veya gidipte dne=
nmi
var sorusunuda cevapsz brakmamtr.

Mesela, koca bir ktlesi olan dnyamz,vastasz ve ok
sratli birekilde gtren ve dndren, bir insan elbette ve
evleviyetle daha hzl ve ksa bir srede gtrmeye ve geri
getirmeye muktedirdir ve aynen ylede olmutur.

nsanla faydal bilgileri, tandk,tanmadk,bakalar=
 ile
de paylanz,yaynz.  Ben bu bilgileri bilmiyordum,bana kimse
retmedi diyen  kiinin hesab; bilenden, bildii halde susandan
ve hakikat ve doruyu yaymayandan sorulacaktr. Maln zekat
olduu gibi,ilminde zekat ve kuvvetinde bir zekat vardr.Bilen
ile bilmeyen bir deildir.lim mmin"in yitiidir, nerede olursa
alr.lim in"dede olsa alnz.Hayatta,en hakiki murit
ilimdir. Faydal tm ilimlerden istifade ediniz,ettiriniz. Beikten
mezara kadar ilim reniniz. Okuyunuz,okutunuz.Ne demi yunus
emre,'lim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir,sen kendini bilmez
isen ilim nice okumaktr.'Ruh nedir;

Ruh insann asldr,kendisidir.Mahiyeti,bir ekli  sureti ve uuru
olan bir kanundur, yerekimi kanunu gibi,ama yerekimi kanununun bir
ekli, sureti ve uuru yoktur.Fakat dnyadaki ileri yapabilmesi
iin, ruh"un elbisesi,binei mahiyetinde olan bedene  ihtiyac
vardr.Ruh katiyen bakidir,yani lmszdr. Ey insanlar, baki bir
aleme gideceksiniz,o halde hazrlkl olun.lm,ruhun bedenden
kmas daha nce vefat etmi olan sevgili anne ve babanzn =
ve
dostlarnzn yanna gitmektir.

Mesela ;bir fr nasl aracndan inince araba hibir ie
yaramaz  ise,ruh"ta beden aracndan inince, beden hibir ie
yaramaz.Kabre konan bedendir.Siz ise ruhsunuz.Ruh berzah alemine
gitmektedir. lm yokluk ve hiclik deildir.Kim yok olmak
isterki,Ezeli ve ebedi bir Allah"n sevgili mahlukatda ebedi
olmaldr.Fakat mahlukatn ebedilii bizatihi deil, Allah"n
dilemesiyledir.

Ey insanlar ve cinler ezeli ve ebedi cennete girmek,ebedi yaamak,her
istediini yapmak ve Allah' grmek istemezmisiniz.
Ey sevgili ruh,bunun iin Allah'a kretmeli ve  iman etmeli
deilmisin.

HULASA  :
Allah,birdir, hibireye ihtiyac yoktur,ne birbakas O'nu
yaratmtr nede O'nun bir ocuu vardr.O'nun ei ve
benzeri yoktur.


This Thread
Bookmark this thread:
 
 
 
 
 
 
  •  
  • Subject
  • Author
  • Date
  •  
  • KADER
  • faruk.nur
  • 07-31-2006
please rate this thread